حبيب الله ميرزائي
حبيب الله ميرزائي

حبيب الله ميرزائي

دانشکده: صنایع غذایی

رتبه علمی: دانشيار

گروه آموزشی: مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی

پست الكترونيكي: mirzaie(at)gau(dot)ac(dot)ir

  بازديد : 23956
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان